อาคาร รับฝากที่จอดรถในร่ม (สนามบินเชียงใหม่)
อัตราค่าจอดรถยนต์
ระยะเวลาการจอดรถ
ค่าบริการ
1 ชั่วโมง
20 บาท
2 ชั่วโมง 
30 บาท
3 ชั่วโมง
40 บาท
4 - 12  ชั่วโมง
100 บาท
12 - 24 ชั่วโมง 
200 บาท

*หมายเหตุ อัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เศษนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง

ที่มา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารจอดรถ (Update March.2024)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่