เรือนจำกลางเชียงใหม่(แม่แตง)
 • 122 หมู่ 6 ถนนทางหลวง เชียงใหม่ - แม่จัน [107] (โชตนา) ตำบลสันมหาพน  อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
 • 053-047-354 ,053-047-355
  • เปิดทุกวัน 08:00-16:30
 • https://www.facebook.com/เรือนจำกลางเชียงใหม่-1431236507097092/...
 • เรือนจำกลางเชียงใหม่(แม่แตง)
 • #เรือนจำ #คุกเชียงใหม่ #กรมราชทัณฑ์ #ทัณฑสถาน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.1093063, 98.9542098   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  เรือนจำกลางเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการลงทะเบียนจองเยี่ยมญาติผ่านระบบ LINE  APPLICATION 

  วันแรก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกรมราชทัณฑ์ด้านการให้บริการเยี่ยมญาติ และเป็นการให้สวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ทำให้เกิดขวัญกำลังใจ ลดความตึงเครียดระหว่างต้องโทษ โดยใช้ระบบครอบครัวมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ และถือเป็นพัฒนาระบบการบริการเยี่ยมญาติเชิงรุก ให้ญาติสามารถใช้บริการในการเยี่ยมได้หลายช่องทางมากขึ้น

  โครงการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference Tele Visit) ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์  ( LINE) เรือนจำกลางเชียงใหม่

  การเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขัง

  • ๑. เรือนจำกลางเชียงใหม่จะเปิดให้บริการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขังทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยญาติที่สามารถเยี่ยมได้ ไม่เกิน ๑๐ คน ตามที่ผู้ต้องขังได้ทำการแจ้งรายชื่อไว้กับทางเรือนจำเท่านั้น
  • ๒. ญาติที่จะขอใช้บริการต้องมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้กรอกแบบฟอร์มรับทราบข้อกำหนดได้ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ (บริเวณห้องเยี่ยมญาติ) โดยสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Tele Visit) ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ดังนี้
  • ๒.๑ เอกสารแสดงถึงการเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้แอพลิเคชั่นไลน์ เช่น ใบเสร็จ     การชำระเงินค่าใช้บริการรายเดือนของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/หลักฐานการลงทะเบียนซิมการ์ด          (ตามจำนวนญาติที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยม)
  • ๒.๒ สำเนารูปโปรไฟล์ และไอดีไลน์ พร้อมชื่อที่ใช้ (ตามจำนวนญาติที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยม)       โดยทำสำเนาใส่กระดาษ A4 (หากญาติมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่)
  • ๒.๓ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง (ตามจำนวนญาติที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยม)
  • ๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (ตามจำนวนญาติที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยม)
  • ๓. ญาติที่จะขอใช้บริการการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขังต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์      ตามระเบียบและผู้ต้องขังอนุญาตให้เยี่ยมเท่านั้น
  • ๔. ญาติที่ขอใช้บริการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขัง ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่แสดงกริยา     ที่ไม่สุภาพ, กริยายั่วยุ, กริยาที่สื่อให้ถึงการผิดศีลธรรม หรือการพูด ท่าทาง รูป สิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดการตีความได้ว่า เป็นการก่อให้เกิดความไม่สงบ ความมั่นคงของเรือนจำ หรือความมั่นคงของประเทศ
  • ๕. ภาษาที่ใช้สนทนาต้องเป็นภาษาที่เจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าใจ เช่น ภาษาไทย และ/หรือภาษาสากล (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • ๖. เรือนจำกลางเชียงใหม่จะอนุญาตให้เยี่ยมผ่านระบบการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขังได้ไม่เกิน ๑๐ นาที ต่อครั้ง
  • ๗. เมื่อญาติผู้ขอเข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์การเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขังแล้ว          จะไม่สามารถเยี่ยมหน้าเรือนจำได้อีก (กรณีต้องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการเยี่ยม สามารถยื่นเอกสารคำร้อง    ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้)
  • ๘. ห้ามมิให้ญาติผู้ขอเข้าร่วมโครงการใช้ระบบการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ทุกกรณี
  • ๙. ห้ามมิให้ญาติผู้ขอเข้าร่วมโครงการบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวขณะเยี่ยมและห้ามนำไปเผยแพร่    ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทุกกรณีทั้งด้วยตัวเองหรือเป็นบุคคลอื่น
  • ๑๐. เรือนจำกลางเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์การตัด/งดเยี่ยมผ่านระบบการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพหรือดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อญาติและ/หรือผู้ต้องขังกระทำผิดเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น
  • ๑๑ .ญาติที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแนบหลักฐาน ตามที่ทางเรือนจำกำหนด เพื่อยื่นขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Tele Visit)        ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จากคณะกรรมการของเรือนจำกลางเชียงใหม่ และทำการลงรายมือชื่อรับทราบ เงื่อนไขของการเยี่ยมญาติผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
  • ๑๒. เรือนจำกลางเชียงใหม่จะเปิดให้บริการให้จองเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับญาติและผู้ต้องขังทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ในวันทำการเท่านั้น ( ตามแดนแต่ละแดนที่ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่กำหนด)

     ### สำเนาเอกสารที่ส่งแนบการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Tele Visit) ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ต้องทำการรับรองสำเนา พร้อมลงวันที่ในการยื่นสมัคร และรอผลการอนุมัติโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ แอดรับเพิ่มเพื่อน เพื่อแจ้งข่าวสารและตอบกลับทางไอดีไลน์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัครเท่านั้น 


  ***กติกาการเยี่ยมของญาติ***

  • ๑. ญาติสามารถเยี่ยมได้ ไม่เกิน ๑๐ คน ตามที่ผู้ต้องขังได้ทำการแจ้งรายชื่อไว้กับทางเรือนจำเท่านั้น
  • ๒. ห้ามมิให้ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในการอนุมัติ ไม่เกิน ๑๐ คนตามที่ผู้ต้องขังได้ทำการแจ้งรายชื่อไว้กับทางเรือนจำเข้าร่วมสนทนาผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ 
  • ๓. แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม ไม่สวมใส่หมวก แว่นดำ เพื่อการตรวจสอบตัวบุคคล
  • ๔. ต้องอยู่ในสถานที่เหมาะสมกับการสนทนา และยินยอมให้ตรวจสอบสถานที่โดยรอบก่อนการสนทนา
  • ๕. ห้ามมิให้สนทนาในเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อหลักศิลธรรมอันดีงามของสังคม
  • ๖. รักษาเวลาในการสนทนา ไม่เกิน ๑๐ นาที ตามข้อกำหนด
  • ๗. เจ้าหน้าที่ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเยี่ยมญาติ
  • ๘. ญาติผู้ต้องขัง ได้รับสิทธิ์เยี่ยมญาติผ่านช่องทางไลน์ วันละ ๑ ครั้งตามข้อกำหนดเยี่ยมแต่ละแดนตามวันที่ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่กำหนดเท่านั้น


  ***กติกาการเยี่ยมของผู้ต้องขัง***

  • ๑. ผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิ์เยี่ยมญาติผ่านช่องทางไลน์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เรือนจำให้เยี่ยมปรกติ โดยงดสิทธิ์ เยี่ยมหน้าเรือนจำ
  • ๒. ผู้ต้องขัง ได้รับสิทธิ์เยี่ยมญาติผ่านช่องทางไลน์ วันละ ๑ ครั้งตามข้อกำหนดเยี่ยมแต่ละแดนตามวันที่ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่กำหนดเท่านั้น
  • ๓. ผู้ต้องขังต้องไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย
  • ๔. ผู้ต้องขังกระทำการใดๆ อันเป็นการส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะถูกตัดประโยชน์ไม่ให้ได้รับการเยี่ยมญาติผ่านช่องทางนี้อีกต่อไป

  ***แนวทางปฏิบัติของเรือนจำ****

  • ๑. ญาติแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์ม เพื่อลงทะเบียนขอเยี่ยมทางไกล พร้อมลงชื่อรับทราบ          เงื่อนไข/ข้อบังคับ
  • ๒ เรือนจำพิจารณาแบบฟอร์มขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบของญาติ หากอนุญาตแล้ว
  • - ทำการเพิ่ม ไอดีไลน์ (Line ID) ของญาติที่อนุญาตแล้ว เข้าไปในระบบไลน์ของระบบเยี่ยมของเรือนจำ
  • ๓. ญาติตอบรับการเพิ่มชื่อในระบบ ระบบไลน์ของญาติ (เพิ่มเพื่อน) ทำการติดต่อทางไลน์หรือโทรศัพท์ประสานเพื่อทางเรือนจำเป็นผู้กำหนดวัน/เวลาเยี่ยม (Video Calling)
  • ๔. เมื่อถึงเวลานัดหมาย เรือนจำจะเบิกตัวผู้ต้องขังมารอ และเรียก Video Calling ไปหาญาติ โดยไม่อนุญาตให้ญาติเป็นผู้เรียก Video Calling มา
  • ๕. ตัดระบบ Internet เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยม

  ที่มา เรือนจำกลางเชียงใหม่ – Posts | Facebook


กิจกรรม