ที่ว่าการอำเภอฝาง
คำขวัญอำเภอฝาง

“ เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ


ฝาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากรมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อำเภอฝางเป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน มีอำเภอบริวารคือ อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสามของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทราย มีทั้งประชากรจริงและประชากรแฝง อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวกหลายช่องทาง ทำให้อำเภอฝางจะได้รับความเจริญจากจังหวัดเชียงรายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีนในอนาคต

ที่มา อำเภอฝาง Wiki

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การทําบัตรประจําตัวประชาชน

 1. บัตรหาย 100 บาท
 2. บัตรชํารุด 100 บาท
 3. บัตรถูกทําลาย 100 บาท 100 บาท
 4. เปลี่ยน / แก้ไข ชื่อตัวชื่อสกุล / เปลี่ยนที่อยู่
 5. ทําบัตรเกินกําหนด ปรับไม่เกิน 100 บาท

การแจ้งการเกิด (คนไม่มีสัญชาติไทย)

 1. กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
 2. หนังสือเดินทาง พร้อมคําแปลเป็นภาษาไทยของบิดาและมารดา
 3. แบบ ท.ร.๓๘/๑
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

*หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการย้ายออก
 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้ที่จะย้ายออก
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • บัตรฯ ของเจ้าบ้านและผู้ย้ายออก
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายออก
  • สูติบัตร(กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์ )

การแจ้งย้ายเข้า (ย้ายปกติ-ย้ายปลายทาง)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งคือ เจ้าบ้านและผู้ที่จะย้ายเข้า
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • บัตรฯของผู้ที่จะย้ายเข้าและของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
  • สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จะย้ายเข้า
  • ใบแจ้งการย้ายที่อยู่(ย้ายเข้าปกติ)
  • สําเนาทะเบียนบ้านเดิม ของผู้ที่จะย้ายเข้า (ย้ายปลายทาง)
  • สูติบัตร (กรณีบิดา-มารดา แจ้งให้บุตรผู้เยาว์)

*หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด

การแจ้งการเกิด (คนไทย)

 1. ผู้มีหน้าที่แจ้ง คือ เจ้าบ้าน หรือ บิดา-มารดา
 2. หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง
  • หลักฐานใช้ทั้งฉบับจริง และ ถ่ายสําเนา ๑ ชุด
  • บัตรประจําตัวผู้แจ้ง
  • บัตรประจําตัว บิดาและมารดา
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
  • ทะเบียนสมรส หรือ
  • หนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล จากมารดา

กรณีบุคคลบนพื้นที่สูง หลักฐานที่ต้องนํามาแสดง

 1. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
 2. บัตร และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา และมารดา
 3. ทะเบียนประวัติของบิดาและมารดา
 4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล


ประวัติอำเภอฝาง


เดิมอำเภอฝางเป็นที่ตั้งของเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต มีอายุนับพันปีในตำนานโยนกกล่าวไว้ว่า เมืองฝาง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1184 โดยเจ้าลวจังกราช เป็นหัวเมืองทางตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา พญามังรายหรือพ่อขุนเม็งรายมหาราชทรงเคยเสด็จมาปกครองเมืองฝางและประทับอยู่ที่เมืองนี้(ก่อนหน้านั้นเมืองฝางอาจจะเป็นเมืองร้างหรือถูกพญามังรายเข้ายืดจากเจ้าเมืององค์ก่อนหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัด) พระองค์ทรงเตรียมกำลังพลก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย สร้างเวียงกุมกาม และสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 เรียกสั้นๆ ว่า นครเชียงใหม่ต่อไป ดังนั้นเมืองฝางจึงเป็นเมืองโบราณที่มีอายุนับพันปี ปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ กำแพงเมืองและคูเมืองแบบเดียวกับในเมืองเชียงใหม่ [8]


อำเภอฝางเคยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและการติดต่อราชการ อำเภอฝางได้มีการสร้างที่ว่าการอำเภอฝางขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2488 และปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฝางขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 โดยยังคงเก็บรักษาอาคารที่ว่าการอำเภอฝาง หลังเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ อาคารแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2501 ต่อมาได้มีการแยกกิ่งอำเภอออกคือ กิ่งอำเภอแม่อายในปีพ.ศ. 2510 ก่อนที่ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแม่อายในปีพ.ศ. 2516 ต่อมาได้แยกกิ่งอำเภออีกคือกิ่งอำเภอไชยปราการในปีพ.ศ. 2531 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอไชยปราการในปีพ.ศ. 2537

ที่มา ประวัติกรม ประวัติอำเภอ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง (cdd.go.th)


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่