ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน( คณะเภสัชศาสตร์ สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ))
  • FAX .053-217290

  ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือ “ร้านยาคณะเภสัชฯ ” เป็นหน่วยงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528   ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นร้านยาคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ร้านยาเปิดทุกวันในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น. โดยมีอาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรให้คำปรึกษา จำหน่ายยาอยู่เต็มเวลา  ร้านยาคณะเภสัชฯมีสถานที่ตั้งอยู่ ถนนสุเทพ  ด้านหลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์   
             นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการจ่ายยาตามอาการเบื้องต้นโดยเภสัชกรประจำและคณาจารย์เภสัชกร   จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจ่ายยาที่มีฉลากยาและข้อมูลจำเป็นครบถ้วน และให้คำอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร  นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนยังมุ่งหมายที่จะเป็นร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวทั่วไปเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ซึ่งจะเน้นให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี ใช้ยาอย่างปลอดภัย ช่วยดูแลความจำเป็นในการใช้ยา ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการได้ดูแลสุขภาพและมีความรู้ในการใช้ยาที่ดีขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังการใช้ยาในครอบครัวและชุมชนที่ตนเองอยู่ มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังซึ่งสามารถชะลอหรือป้องกันได้ มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
             จากนั้นในปีพ.ศ. 2555 ได้จัดตั้งสาขาใหม่ของร้านยาคณะเภสัชฯที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไผ่ล้อม) โดยให้ชื่อว่า “ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ  ให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยเน้นการประหยัด  การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ดังเช่นสาขาเดิม

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่