สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอจอมทอง)

ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับด้านทะเบียนรถยนต์ (ยกเว้นรถจักรยานยนต์) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และเกี่ยวกับด้านใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก รวมตลอดถึงการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop-service)

*ต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ได้แก่ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER 24Hr 1584
TEL.จอมทอง0 5310 6864, 0 5310 6867
Website dlt.go.th
Facebook dltfc
EMAIL webmaster@dlt.lg.lth
QR CODE ติดต่องาน QR CODE ติดต่องาน
จองคิวอบรมขอใบอนุญาติขับรถebooking
DLT QR LICENCE APPS

ติดต่อเรา

รายชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 0 5327 7156
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ 0 5327 8265 ต่อ 124
งานบริหารงานทั่วไป 0 5327 7156 ต่อ 102-103
กลุ่มวิชาการขนส่ง 0 5327 0411 ต่อ 112
ฝ่ายทะเบียนรถ 5327 04120 ต่อ 106-109
งานรถจักรยานยนต์ 0 5314 0405
งานรถจักรยานยนต์ 0 5314 0405
งานรถขนส่ง ต่อ 110
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 0 5328 1797 ต่อ 114-117
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 5327 0410 ต่อ 120-121
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.ฝาง 0 5334 6420, 0 5334 6424
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.จอมทอง 0 5310 6864, 0 5310 6867 ต่อ 114-117
สำนักงานขนส่ง สาขา อ.แม่แตง 0 5310 4119
  • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปีเป็น 5 ปี สามารถยื่นขอก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 90 วันโดยต้องทำการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้แก่รอบเวลา 09.00 น. และ 10.00 น.
  • การขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน 1 ปี
  • การชำระภาษีรถประจำปี (สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)เปิดบริการรับชำระภาษี จันทร์–ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30–18.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
  • บริการชำระภาษีรถประจำปี(ศูนย์ดำรงธรรม) จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–15.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  • รับชำระภาษีรถประจำปี (เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า )ทุกวันไม่เว้นเสาร์–อาทิตย์ เวลา 11.00–17.00 น. ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ลานจอดรถชั้น 2 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า สอบถามเพิ่มเติม 0-5327-8265 และ 0-81721-7999

กิจกรรมในเชียงใหม่