องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


ประวัติตำบลทุ่งรวงทอง

    ตำบลทุ่งรวงทอง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532ปัจจุบันมี อายุได้เพียง 22 ปี โดยแยกออกมาจากตำบลเดิม  คือ  ตำบลทุ่งปี๊  ซึ่งตำบลทุ่งปี้มีจำนวนหมู่บ้านมากถึง16หมู่บ้าน ที่แยกออกมาเพื่อให้สะดวกต่อการปกครอง เศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม เป็นต้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น “ตำบลทุ่งรวงทอง” เมื่อปี พ.ศ.2532 คำว่า “ทุ่งรวงทอง” หมายถึง ทุ่งนาที่มีรวงข้าวสีทองเหลืองอร่ามเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบล พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ออกเป็น 8หมู่บ้าน สำหรับประชากร ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นชนพื้นเมืองเดิม ประกอบด้วยชนหลายเผ่าอยู่รวมกันเช่น เขิน ละว้า เงี้ยว และชนพื้นเมืองเดิม ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งภาษาพูดและการดำเนินชีวิต


ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลทุ่งรวงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง มีพื้นที่ 5.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,518 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 14 กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดกับลำนำวาง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

•    ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

•    ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง

•    ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง

•    ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

•    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ  1 ตำบล 8  หมู่บ้าน  พื้นที่   5.63  ตารางกิโลเมตร

ที่มา trt.go.th

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่