องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

     ตำบลบ้านกาดแต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ขนาดเล็ก ซึ่งเดิมทีได้มีที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารสภาตำบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และต่อมาได้ทำการจัดซื้อที่ดินและได้สร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่  ณ  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตำบลบ้านกาด   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ปางเติม  หมู่ 2 บ้านหัวฝาย  หมู่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า (บางส่วน)   หมู่ 4 บ้านมะกายยอน  (บางส่วน) หมู่ 5  บ้านกาด  (บางส่วน) หมู่  6  บ้านน้ำต้น (บางส่วน) หมู่  7 บ้านริมวาง     หมู่ 8 บ้านอัมพาราม  (บางส่วน)  และหมู่ 9 บ้านปง

สภาพทั่วไป

    1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ 4  กิโลเมตร  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลบ้านกาด  ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านปง หมู่ที่ 9 ถนนบ้านกาด- แม่วิน ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่วาง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีบางส่วนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ 11.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

ที่มา bankad.go.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่