โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกน้อย

****สสจ.เชียงใหม่ ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านบวกครกน้อยให้แก่ ทต.หนองป่าครั่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เปิดดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง ประกอบกับที่ตั้งของ รพ.สต.ไม่เอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่บางส่วนได้ชำรุด ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงเหลือเพียงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพัก และครุภัณฑ์เพียงบางส่วนเท่านั้น ที่ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ในการบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวมถึงการให้บริการเชิงรุกตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมทั้งวิธีการดำเนินการภารกิจด้านสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด ซึ่งอาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมภายหลัง ตามความจำเป็นและสถานการณ์สุขภาพ

ที่มา  centerweb/news

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่