สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


ประวัติความเป็นมา
ต.หนองผึ้ง ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 เมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 3 มี นายอุดร ดาวเรืองศรี เป็นประธานกรรมการบริหารฯโดยตำแหน่ง

ต่อมาได้เลื่อนชั้น จากองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 เป็นชั้น 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองผึ้ง มีนายสุนัน หลักฐาน เป็นประธานกรรมการบริหารฯซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

ที่มา nongphueng.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่