บานาน่าสโตร์ (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ )

กิจกรรม