การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันป่าตอง
บริการติดต่อ/ลิงค์
Call Center1129
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
0-5323-3479 , 0-5323-3480
WWW PEApea.co.th
WWW (สันป่าตอง)oic.go.th/INFOCENTER7/786/
Facebook (สันป่าตอง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง
Facebook หน่วยแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วิเคราะห์และแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 24ชั่วโมง (สันป่าตอง) 053-311-300  , 053-355-228
วิเคราะห์และแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 24ชั่วโมง (แม่วาง) 053-489-365
ดาว์นโหลด APPS

***ช่องทางด่วนพิเศษชำระเงินค่าไฟฟ้า(Drive Through) ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันที่ 28 - 8 ของทุกเดือน

บริการข้อมูล-ขอเอกสารผ่าน 1129 PEA Call Center

โทร 1129 รายละเอียด
กด 9สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ - ระบบโอนสายหาเจ้าหน้าที่
กด 1แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง - ฟังประกาศไฟฟ้าดับอัตโนมัติ (ถ้ามี)
กด 2 สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า
กด 3 สอบถามข้อมูลทั่วไป - ผ่านระบบอัตโนมัติ กด 1 / ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
กด 4 เสนอแนะหรือร้องเรียน
กด 5 ขอรับหรือส่งเอกสาร - ขอรับเอกสารผ่าน E-mail กด 1 / ขอรับเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 2 / ขอส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
กด 6ติดต่อเจ้าหน้าที่

คู่มือการขอใช้ไฟฟ้า


การขอมิเตอร์ใหม่

 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
 2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
 6. สำเนาโฉนด (กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า๗
 7. แผนผังสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า

การเพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์

 1. เปลี่ยนขนาดสายเมนเข้าบ้านให้ได้มาตรฐาน(ตามตารางท้ายสุด)
 2. ติดตั้งสายดินที่เบรคเกอร์
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
 6. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า

การยกเลิกไฟฟ้า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 3. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า
 4. แผนผังสถานที่เลิกใช้ไฟฟ้า

การคืนเงินค่าประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 3. ใบเสร็จเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า(ครั้งแรก)ถ้าสูญหายให้ไปแจ้งความ(ต้องระบุชื่อ,หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า)

การย้ายมิเตอร์

 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
 2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
 6. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า

การขอขยายเขตระบบไฟฟ้า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนผังสถานที่การขอขยายเขต


อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า


ระบบ
ขนาด
ค่าต่อไฟตรวจสอบ
ค่าส่วนเฉลี่ย
ค่าประกัน
รวม
1 เฟส 5(15)
321.00107.00
-
300.00
728.00
15(45)
802.50
214.00
1,605.00
2,000.00
4,621.50
30(100)
1,605.00
428.00
5,350.00
5,000.00
12,383.00
3 เฟส 15(45)
2,407.50642.00
6,955.00
6,000.00
16,004.50
30(100)
4,815.00
1,284.00
17,655.00
15,000.00
38,754.00

ที่มา แผ่นพับคู่มือการขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยแผนกบริการลูกค้า โทรศัพท์ 053-266-422

053-299-166 , 053-299-082


บริการข้อมูล-ขอเอกสารผ่าน 1129 PEA Call Center

โทร 1129 แล้วกดรายละเอียด
กด 9สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ - ระบบโอนสายหาเจ้าหน้าที่
กด 1แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง - ฟังประกาศไฟฟ้าดับอัตโนมัติ (ถ้ามี)
กด 2 สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า
กด 3 สอบถามข้อมูลทั่วไป - ผ่านระบบอัตโนมัติ กด 1 / ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
กด 4 เสนอแนะหรือร้องเรียน
กด 5 ขอรับหรือส่งเอกสาร - ขอรับเอกสารผ่าน E-mail กด 1 / ขอรับเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 2 / ขอส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
กด 6ติดต่อเจ้าหน้าที่
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่