ลินดา จักษุคลินิก

ลินดาจักษุคลินิก  ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้อหินและประสาทตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา  การรักษาโรคดวงตาที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด   และการให้บริการตรวจวัดปัญหาสายตาและตัดประกอบแว่นด้วยจักษุแพทย์

ที่มา lindaeye.wixsite.com

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ
- Glaucoma specialist

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่