วัดนันทาราม
 • ถนนนันทาราม ตำบลหายยา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-233-178
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • http://culture.mome.co/watnantharam/...
 • วัดนันทาราม
 • #วัดนันทาราม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7749270, 98.9861300   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประวัติความเป็นมา
  ในพงศาวดารโยนก กล่าวว่า วัดนันทารามได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2060 ในสมัยของพระเมืองแก้ว ณ ที่ถวายพระ เพลิงพระยอดเชียงราย ผู้เป็นพระราชบิดา แล้วจัดให้ มีการสมโภช ซึ่งวัดนี้คงมีมาก่อนแล้ว เพราะในตำนาน มูลศาสนากล่าวถึงวัดนันทารามว่าเป็นวัดใหญ่และมี ความสำคัญ เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๗ พระนันทปัญญา วัดนันทารามได้เป็นพระสังฆราชและเป็นอาจารย์ของพระมหาญาณคัมภีระ ผู้ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดง ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนาแบบสิงหลนิกาย หรือพุทธ ศาสนาแบบลังกาวงศ์มาสู่เมืองเชียงใหม่
  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น
  วิหารหลวง ซึ่งเดิมก่อสร้างดามแบบศิลปะพื้นเมืองล้านนา แต่ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์เป็นอาคารคอนกรีต แต่ก็คง ลักษณะศิลปกรรมล้านนาอยู่ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ อีก 1 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ถัดขึ้น มาเป็นชั้นลูกแก้วย่อเก็จ และฐานกลม 3 ชั้น ต่อมาเป็นองค์ระฆังทรงกลมเพรียว บัลลังก์สี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ปิดด้วยแผ่นทองจังโกทั้งองค์

กิจกรรม