เนติธรรม และสภาทนายความ จังหวัดเชียงใหม่
1.เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานระหว่างทนายจังหวัดเชียงใหม่กับสภาทนายความ ให้บริการงานทะเบียนแก่ทนายความ
2.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่