โรงพยาบาลดารารัศมี


 ประวัติโรงพยาบาลดารารัศมี (โดยย่อ)

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้แพทย์ตำรวจปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น คือ พ.ต.อ. อุทัย ศรีอรุณ (ยศเดิม) เข้าเฝ้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม  2512  แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถสนองพระราชประสงค์ได้เต็มที่  เนื่องจากขาดแคลนแพทย์และงบประมาณการดำเนินการ ทำได้เพียงส่งแพทย์ไปช่วยราชการภูธรชายแดน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นครั้งคราวเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานพยาบาลของกรมตำรวจประจำภาคต่าง ๆขึ้น โดยให้เริ่มดำเนินงานแห่งแรกในภาคเหนือ กรมตำรวจจึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร และ ประกาศกำหนดที่ตั้งโรงพยาบาลดารารัศมี ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2523 โรงพยาบาลดารารัศมี  เป็นหน่วยราชการสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มีพื้นที่สามารถขยายเป็น60 เตียงได้ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชทานกฤษฎีกาโอนไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541  มีพื้นที่เฉพาะส่วนของโรงพยาบาล 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของทบวงมหาวิทยาลัยอันถือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร  การดำเนินงานในช่วงแรก ใช้วิธีตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจและตัวบุคคลรวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจ  ต่อมาได้ตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมดำเนินการรับสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบุคคลในพื้นที่เอง และบริหารงบประมาณเองในที่สุด

ที่มา darahospital.go.th
 

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่