สถานีตำรวจภูธรหางดง

ศูนย์บริการประชาชน

  1. แจ้งความร้องทุกข์
  2. แจ้งเอกสารหาย
  3. แจ้งไว้เป็นหลักฐาน
  4. พิมพ์มือตรวจสอบประวัติ
  5. ชำระค่าปรับ
  6. ประกันตัวผู้ต้องหา
  7. ถอนประกันตัวผู้ต้องหา
  8. เยี่ยมผู้ต้องหา
  9. ยื่นขออนุญาตเป็น รปภ.
  10. การขออนุญาตต่างๆ

ประวัติความเป็นมา

สถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2422 มีที่ตั้งที่ทำการแห่งแรกที่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินที่ 108เนื้อที่ตั้งประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา สภาพที่ทำการครั้งแรกเป็นเรือนไม้ไผ่ปลูกสร้างแบบชั่วคราวมี  สิบตำรวจโท ปา ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานี
ปี  พ.ศ.2455 ได้รับการยกฐานะเป็นกองตำรวจภูธรเมืองที่ 4 มี ร้อยตำรวจตรี ปิ๋ว กมลดิลก
เป็นผู้บังคับกองเมืองที่ 4ปี พ.ศ.2461 ได้รื้ออาคารหลังเก่าและได้นำเอาตัวอาคารของ สถานีตำรวจภูธรแม่วาง อำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มาปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทน ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา มี  ร้อยตำรวจโท สว่าง เสตสุหัส เป็นผู้บังคับกองร้อย
ปี พ.ศ.2466 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่โดยยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง
ปี พ.ศ.2495 ร้อยตำรวจโท ชาญชัย   พุ่มพฤกษ์  ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานี ได้รายงานต่อ
กรมตำรวจ(ฐานะในขณะนั้น) ขออนุมัติสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่า ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและได้ทำเรื่องขอแลกเปลี่ยนที่ดินในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 50 ตารางวา (ที่ตั้งในปัจจุบัน)  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างได้ ทางกรมตำรวจจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2496 เป็นอาคารทรงปั้นหยาชั้นเดียว 3 ห้อง(อาคารไม้, เสาคอนกรีต) หลังคามุงกระเบื้อง
ปี พ.ศ.2522 ได้ยกระดับหัวหน้าสถานีเป็นระดับ สารวัตรใหญ่ มี พันตำรวจตรี ศิริ วิบูลสันติ ดำรง
ตำแหน่งสารวัตรใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ.2536 ได้รื้ออาคารหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้ขออนุมัติกรมตำรวจ(ฐานะในขณะนั้น)จัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทน ทางกรมตำรวจได้อนุมัติให้จัดสร้างอาคารที่ทำการใหม่ในวงเงินงบประมาณ4,500,000 บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเมื่อทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2536 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตึก 3 ชั้น) รูปทรงสมัยใหม่คืออาคารที่ทำการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามแบบแปลนของกรมตำรวจที่อนุมัติให้จัดสร้างทุกประการ
ปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นระดับรองผู้กำกับการ มี
พันตำรวจโท สายนันท์ จันทรศัพท์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี เป็นคนแรก
ปี พ.ศ.2539 ได้ยกระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นระดับผู้กำกับการ มี
พันตำรวจเอก อรรถกิจ กรณ์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ เป็นคนแรก
ปี พ.ศ.2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประจำปีงบประมาณ 2544)เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน เป็นจำนวนเงิน 2,699,000 บาท(สองล้านหก-แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยได้เน้นการบริการแบบ One Stop Service
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ได้ตัดคำว่าอำเภอออกจากสถานี เป็น สถานีตำรวจภูธรหางดง ตามประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบ

ที่มา facebook.com


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่