สำนักทะเบียน อำเภอสันกำแพง(บ่อสร้าง)

บริการทะเบียนราษฎร

  • การแจ้งเกิด/ตาย
  • การแจ้งย้ายที่อยู่/แจ้งย้ายปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • แก้ไขหรือจำหน่ายรายการบุคคล/บ้าน
  • ขอเลขหมายประจำบ้าน(บ้านเลขที่)
  • คัดและรับรองรายการบุคคล/บ้าน
  • คัดและรับรองทะเบียนการเกิด/ตาย

อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าทะเบียนอำเภอสันกำแพง

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่