ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)

บริการตรวจอายุรกรรม (ชั้น 3อาคารเฉลิมพระบารมี )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ - โรคระบบประสาท,โรคหัวใจ,โรคเลือด,โรคติดเชื้อ (08:00 - 12:00)
- โรคไต (13:00-16:00)
08:00 - 16:00
อังคาร
- โรคติดเชื้อ,โรคต่อไร้ท่อ (08:00 - 12:00)
- โรคหัวใจ (13:00-16:00)
08:00 - 16:00
พุธ
- โรคติดเชื้อ,โรคทางเดินในระบบอาหาร (08:00 - 12:00)
- โรคทรวงอก (08:00 - 16:00)
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี- โรคระบบประสาท,โรคทางเดินระบบอาหาร
- โรคต่อมไร้ท่อ
08:00 - 12:00
ศุกร์
- โรคข้อ, โรคมะเร็ง (08:00 - 12:00)08:00 - 12:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่