ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง (สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นจากสามกลุ่มบริษัทใหญ่ดังนี้

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่