วัดเมืองลัง


ประวัติความเป็นมา วัดเมืองลัง (Mueang Lang Temple)
วัดเมืองลังสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดเมืองลัง (Mueang Lang Temple)
วิหารเป็นรูปวิหารปิด มีโถงมุขด้านหน้า หน้าบัน ประดับปูนปั้นนารายณ์ทรงครุฑ
หอไตรเป็นแบบ 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน มีมุขยื่นด้านหน้าทั้งสองชั้น ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลัก หลังคามุงด้วยกระเบื้องหางตัดแหลม
เจดีย์ รูปทรงอิทธิพลพม่า-มอญ มีเจดีย์บริวารล้อมรอบมีสิงห์ประดับทั้ง 4 มุม


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่