คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
งานบริการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Comprehensive) ภายใต้การดูแลควบคุมของคณาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน งานที่ให้บริการได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา การดูแลรักษาภายในช่องปากของผู้ป่วยในงานอุดฟัน รักษาโรคปริทันต์ รักษารากฟัน ถอนฟัน ใส่ฟันชนิดถอดได้ ใส่ฟันชนิดติดแน่น และการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ รวมทั้งงานส่งเสริมป้องกันและติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกไปแล้ว ให้มาทำการตรวจทุกระยะในรอบ 6 เดือน
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่