คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
งานบริการทางคลินิก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากและความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อเมือกในช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังคลินิกอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในงานเวชศาสตร์ช่องปากและผู้ป่วยในงานทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร รวมถึงการให้การรักษาในกรณีฉุกเฉินบางรายการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่