โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การบริการหน่วยบริการวันเวลา
คลินิกในเวลาหน่วยอายุรกรรม และ ศัลยกรรมจันทร์ - ศุกร์08.30 - 16.30
คลินิกนอกเวลาหน่วยอายุรกรรม จันทร์ - ศุกร์17.00 - 20.00 
คลินิกนอกเวลาหน่วยอายุรกรรมเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์08.30 - 16.30
คลินิกนอกเวลาหน่วยศัลยกรรมเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักชัตฤกษ์08.30 - 16.30
ฉุกเฉินหน่วยบริการฉุกเฉินทุกวัน08.00 - 24.00

*หมายเหตุ
-คลินิกในเวลาและนอกเวลา หยุดให้บริการในช่วงวันปีใหม่ และ ช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี
- หน่วยฉุกเฉิน เปิดให้บริการในช่วง 08.00-24.00 ในช่วงวันปีใหม่และช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี
ที่มา โรงพยาบาลสัตว์เล็กขอแจ้งปรับวันทำการ (cmu.ac.th)

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นหน่วยงานในกำกับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์      ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ


  • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติภาคสนามแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ให้คำแนะนำและเป็นศุนย์ประสานระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่ง อ้างอิงสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพสัตว์
  • สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ 

ที่มา history (cmu.ac.th)


กิจกรรมในเชียงใหม่