โรงพยาบาล แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

*ช่วงเวลาให้บริการ 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. คลินิกตรวจโรคทั่วไป(นอกเวลา) ให้บริการ 08.00-12.00 น.
** หมายเหตุ :
1. การนัดหมายแพทย์ออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับ Email ตอบกลับจากทางโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น
2. ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมาพบแพทย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. หากท่านต้องการยกเลิกการนัด กรุณาแจ้ง 053-276856 ต่อ 102


บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
TEL. 053-272740 , 053-276856 , 053-272256 , 053-277029 , 053-27401
ระบบนัดแพทย์

**นัดหมายแพทย์ออนไลน์กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบทุกช่อง และนัดก่อนพบแพทย์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้บริการวันเวลาราชการเท่านั้น * ใช้ได้เฉพาะผู้รับบริการรายเก่าเท่านั้น webapp.hpc1.go.th/appoint

FAX 053-274014
Website hpc1.go.th
Facebook hpc1chiangmai
LINE @tnj3371w


คลินิกแพทย์แผนไทย

  • ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 /เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 
  • โทร 053-272-256 ต่อ 603 / 053-277-029


ประวัติศูนย์อนามัย

 ศูนย์อนามัยที่  ๑๐ เชียงใหม่  เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งดำเนินการในรูปแบบทดลอง “หน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่” ซึ่งเป็นหน่วยแรกของประเทศไทยที่ทดลองจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาแม่และเด็ก มีเป้าหมายลดอัตราการตายแม่และเด็ก มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2490 ต่อมาได้พัฒนาและปฏิรูปทั้งโครงสร้างองค์กรและพัฒนาภารกิจให้ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๐ เชียงใหม่

พ.ศ.2507 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หน่วยอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่" และ "สถานีอนามัยแม่และเด็ก" เมื่อปี พ.ศ.2509 ตามลำดับ (อยู่ภายใต้กรมอนามัย) ให้บริการแม่และเด็กทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอด การดูแลทารก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก การเยี่ยมบ้าน การบริการตรวจรักษาโรคอื่น ๆ และการบริการในพื้นที่ห่างไกล ให้การอบรมพื้นความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งผดุงครรภ์โบราณ ให้การนิเทศและติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ และได้เริ่มเปิดให้บริการอนามัยเด็กวัยก่อนเรียน (Day care center) ในปีพ.ศ. 2510

พ.ศ.2512 กองอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย รับผิดชอบนโยบายพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ทั่วประเทศได้จัดตั้งศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตขึ้นในภาคต่าง ๆ ของประเทศ สถานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 5 เชียงใหม่” ซึ่งมีจังหวัดรับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ มี “โรงพยาบาลแม่และเด็ก” เปิดบริการแม่และเด็ก (MCH) เริ่มเปิดบริการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2517

ที่มา hpc1.go.th/hpc1/th/

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่