ธนาคาร อิสลาม (สาขาเชียงใหม่)

#ธนาคารอิสลาม #ธุรกรรมการเงิน #ฝากเงิน