กศน. ตำบลเมืองแหน

#โรงเรียน #กศน #การศึกษานอกโรงเรียน

กศน. ตำบลแสนไห

#โรงเรียน #กศน #การศึกษานอกโรงเรียน

ห้องสมุดประชาชน อำเภอเวียงแหง

#ห้องสมุด #อ่านหนังสือ #ห้องสมุดประชาชน