ข้าวซอย สุธาสินี สาขา 1

#ข้าวซอยอิสลาม #ข้าวซอยเนื้อ #ข้าวซอยไก่

ข้าวซอยสุธาสินี สาขา 3

#ข้าวซอยอิสลาม #ข้าวซอยเนื้อ #ข้าวซอยไก่