#
พงษ์ข้าวสาร
#ข้าวเปลือก #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู #ข้าวเปลือก
#
ตวงเงินค้าข้าว
#ข้าวสาร #ไข่ไก่
#
รุ่งโรจน์ 1
#ข้าวดีด #ข้าวเปลือกำกา
#
ดอยสะเก็ดค้าข้าว
#ร้านข้าวสาร #ร้านขายข้าว