Car park (Soundok Park)
Car park (Soundok Park)
#Car Park #Soundok Hospital Park #park Maharaj Hospital
Car Park (Soundok Hospital)
Car Park (Soundok Hospital)
#Car Park #Soundok Hospital Park #park Maharaj Hospital
Krung Pa Yom (Sriphat Hospital)
Krung Pa Yom (Sriphat Hospital)
#Sriphat Hospital car park #SriphatHospitalCarPark #MharjaCarPark