Krung Pa Yom (Sriphat Hospital)

#Sriphat Hospital car park #SriphatHospitalCarPark #MharjaCarPark