Sansai Hospital


  ฝ่าย/ห้อง/จุดบริการ เบอร์ภายในต่อ เบอร์สายตรง
  ประชาสัมพันธ์ 102 053-921199
  ห้องฉุกเฉิน 150 053-921150
  ห้องชันสูตร(5) 151 053-921151
  ห้องชันสูตร(6) 203
  ฝ่ายเภสัชกรรม 152 053-921152
  การเงินชั้นล่าง 153 053-921153
  คลังยา 154 053-921154
  ด่านหน้า/ศูนย์เปล 155 053-921155
  จุดซักประวัติ 156 053-921156
  เวชระเบียน 157 053-921157
  ห้องเอ็กซเรย์ 158 053-921158
  ห้องรอคลอด 159 053-921159
  หน้าห้องตรวจ 160 053-921160
  ห้องตรวจ1 161 053-921161
  ห้องตรวจ2 162 053-921162
  ห้องตรวจ3 163 053-921163
  ห้องตรวจ4 164 053-921164
  OPD2 555 -
  หัวหน้าฝ่ายบริหาร 190 053-921190
  การเงินและบัญชี 191 053-921191
  งานพัสดุ 192 053-921192
  คลังพัสดุ 193 053-921193
  งานธุรการ/IT 194 053-921194
  ห้องสมุด 196 053-921196
  งานประกันสุขภาพ 197 053-921197
  ห้องผู้อำนวยการ 198 053-921198
  กลุ่มการพยาบาล 166 053-921166
  งานอาชีวอนามัย 167 053-921167
  งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 168 053-921168
  ห้องให้คำปรึกษา 170 053-921170
  WARD 1 171 053-921171
  WARD 2 172 053-921172
  ตึก NICU เด็ก 173 053-921173
  ห้องพักแพทย์ WARD 1 174 053-921174
  ห้องพักแพทย์ WARD 2 175 053-921175
  คลังยา 154 053-921154
  ฝ่ายทันตกรรม 180 053-921180
  สสช. 181 053-921181
  ห้องข้อมูลงานสสช. 182 053-921182
  จิตเวช/บำบัดยาเสพติด 183 053-921183
  กายภาพบำบัด 184 053-921184
  โรงครัว 186 053-921186
  หน่วยจ่ายกลาง 187 053-921187
  งานซ่อมบำรุง 188 053-921188
  ซักฟอก 189 053-921189
  ที่มา sansaihospital.com

  Trend
  April 2024

  Chiangmai's Events