เชียงใหม่เฮลป์ยู...ค้นหา...แผนที่...ในเชียงใหม่

ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้ บริการ แจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น ดังนั้น cmhy.city ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบ เนื้อหาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล , ภาพ , ลิงก์ , พิกัด ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ cmhy.city จะไม่รับผิดชอบ ในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ cmhy.city มีสิทธิทุกประการในการ ระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

cmhy.city ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก cmhy.city เราจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง cmhy.city ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ cmhy.city นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ cmhy.city เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ