ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)
ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)
#เวชศาสตร์ครอบครัว #โรคผิวหนัง #สูติ