โรงอาหาร อมช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

#ฟู๊ดคอร์ทมช #โรงอาหารมช #โรงอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่