เชียงใหม่เฮลป์ยู...ค้นหา...แผนที่...ในเชียงใหม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

cmhy.city ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อ ความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ cmhy.city ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน พิกัดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ใน กรณีที่ท่านส่งข้อความเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง cmhy.city จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน พิกัดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ cmhy.city จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น

cmhy.city ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ cmhy.city ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

cmhy.city จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน พิกัดที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในกิจการหรือกิจกรรมของ cmhy.city เท่านั้น และจัดเก็บข้อมูลจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

cmhy.city ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ cmhy.city ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ใน กรณีที่ cmhy.city ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ cmhy.city เป็นต้น โดย cmhy.city จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ cmhy.city

การใช้คุกกี้ (Cookies)

" คุกกี้ " คือ ข้อมูลที่ cmhy.city ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ " คุกกี้ " ก็จะทำให้เว็บไซต์cmhy.city สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ " คุกกี้ " นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ " คุกกี้ " นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ " คุกกี้ " แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ cmhy.city จะนำข้อมูลที่ " คุกกี้ " ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิต หรือในกิจกรรมอื่นของ cmhy.city เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ cmhy.city ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

cmhy.city อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น cmhy.city จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ cmhy.city นโยบายความเป็นส่วนตัวปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [เดือนพฤษภาคม 2560]

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ cmhy.city ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ cmhy.city ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ cmhy.city ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ cmhy.city info@cmhy.city | regulators13@gmail.com ติดต่อมายงั เราได้ที่หมายเลข 093-873-0558 หรือ RGB7 30 เจริญเมือง จ.เชียงใหม่ 50000