โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์


“โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่” ที่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์” ในเดือนตุลาคม 2557 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีขนาด 100 เตียง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ รวมถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน และทันสมัย

– ให้บริการด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (สรพ) , ระบบ ISO9001:2015 จากบริษัท URS ในเครือ UKAS ประเทศอังกฤษ

ที่มา โรงพยาบาลของเรา | โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ : CMC Hospital (cmc-hospital.com)เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่