โรงพยาบาลแมคเคน

เวลาทำการ
08:00 A.M. – 04:30 P.M.
08:00 – 16:30 น.

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด
สถาบันแมคเคนฯ ให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทั่วไป  ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด  หรือผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพ

  • ทั้งในรูปแบบห้องรวม  และห้องพิเศษปรับอากาศ
  • มีแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำ  และมีพยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นครบครัน, บริการวัดสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง หรือ ตามที่แพทย์สั่ง
  • บริการดูแลความสะอาดของร่างกาย อาบน้ำ แต่งตัว และการทำกิจวัตรประจำวัน
  • บริการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง
  • บริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

ในช่วงเวลาที่สถาบันแมคเคนกำลังมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพในชุมชนนั้น  สถาบันแมคเคนได้ตระหนักว่า  ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง  มีความพิการและมีอายุมากเกินกว่าจะกลับไปดำรงชีวิตด้วยตนเองในชุมชนได้  จึงได้จัดตั้ง “หมู่บ้านร่วมใจ”  ขึ้น ณ พื้นที่เหนือสุดของสถาบันแมคเคน  ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ยังได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในชุมชนภายในสถาบันแมคเคน  โดยพักอาศัยในบ้านเรือนแพ  บ้านพักรวม  และหอพักผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม  ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องการการดูแล  เช่น  กลุ่มชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยโดยห่างไกลญาติมิตรที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ  ดังนั้น  ในปี ค.ศ. 2000   สถาบันแมคเคนจึงได้ริเริ่มงานบริการผู้สูงอายุหลากหลายระดับ  (Multi-tiers Aged-care services)  ขึ้น   และในปี  ค.ศ. 2009  ได้จัดสร้าง “บ้านดอกแก้ว”  ซึ่งเป็นบ้านพักผู้สูงอายุมาตรฐานสากล  เพื่อรองรับงานบริการ  ทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเล็กน้อย  จนไปถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม   ตลอดจนปรับเปลี่ยนห้องพักในโรงพยาบาลแมคเคนให้เป็นห้องสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระดับสูง (high care)  และปรับปรุงบ้านพักจำนวนหนึ่งในหมู่บ้านร่วมใจ  ให้เป็นบ้านพักต้นทุนต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองในชีวิตประจำวัน  โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลคอยดูแลอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ณ  ปัจจุบัน  สถาบันแมคเคนยังคงให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคเรื้อน  และการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ  ผ่านหน่วยบริการคลินิกผู้ป่วยนอก  4  หน่วยบริการ  ( ในเมืองเชียงใหม่,  เมืองลำพูน,  อำเภอไชยปราการ  และที่สถาบันแมคเคน)  เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนยังสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน (McKean Senior Center) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่