โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
บริการ
ติดต่อ
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง 053-004-601
Call Center
052-004-699
FAX
053-224880
WWWโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง 052-004602
E- mail chiangmairam@chiangmairam.com
Facebook
chiangmairam.hospital

ประวัติโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   มีจุดกำเนิดจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ ซึ่งมีสัมพันธภาพโดยร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยได้เล็งเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่   และเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน ทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ   มีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน แต่สถานภาพของการรองรับด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ  ในแต่ละปีอัตราผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น  ทำให้จำนวนโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง     หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะหาสถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาทำการวินิจฉัยโรค การรอรับการรักษาและการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที เพราะขาดแคลนสถานพยาบาลและห้องพักผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพ ทางกลุ่มแพทย์ในเมืองเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพฯ จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นโดยให้ชื่อว่า “ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลที่เข้าใจการบริหารของโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี สมดังวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง>     โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534  โดยมีนายชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนกับโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นกว่า 400 ราย ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2536

     โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม มีความปรารถนาจะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีมาตรฐานสูงในการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันที่มา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา (chiangmairam.com)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่