โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ห้องตรวจ/หน่วยงาน เบอร์โทร สถานที่ตั้ง
ห้องตรวจเบอร์ 101 (ศัลยกรรม) 053-93-5728, 053-93-5729 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี
ห้องตรวจเบอร์ 1(ศัลยกรรม) 053-93-5735 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม) 053-93-5736 ชั้น 1อาคารบุญสม มาร์ติน
ห้องตรวจเบอร์ 3 (สูตินรีเวชกรรม) 053-93-5741 ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 4 (สูตินรีเวชกรรม) 053-93-5742, 053-93-5720 ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว) 053-93-5743, 053-93-6642 ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก) 053-93-5745 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 7 (จักษุ) 053-93-5748 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 9 (อายุกรรมทั่วไป) 053-93-5749 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี
ห้องตรวจเบอร์ 10 (ออร์โธปิดิกส์) 053-93-5750, 053-93-5760 ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน
ห้องเบอร์ 11  OPD 11 (ห้องเจาะเลือด )053-946-244ชั้น 1 อาคารตะวัน กังวานพงศ์
ห้องตรวจเบอร์ 20 (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 053-93-5546 ชั้น 1 อาคารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ห้องตรวจเบอร์ 21 (พิเศษอายุกรรม) 053-93-5752 ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2) 053-93-5753 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 23 (พิเศษอายุกรรม 4) 053-93-5754 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 24 (จิตเวช) 053-93-5755 ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์
ห้องตรวจเบอร์ 25 (ทันตกรรม) 053-93-5699 ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์
ห้องตรวจเบอร์ 26 (พิเศษอายุกรรม 3) 053-93-5756 ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์
ห้องวัคซีน 053-935-757ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจพิเศษเด็ก1. (OPD27 ) 053-93-6658 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 28 (เด็กป่วยทั่วไป) 053-93-5758 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจเบอร์ 29 (พิเศษเด็ก 3) 053-93-5759 ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
ห้องตรวจรังสีรักษา 053-936-702 ใต้ดินตึก สุจิณโณ
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 053-93-5748 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์
ศูนย์สุขภาพสวนดอก 053-93-5463 อาคารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ไผ่ล้อม) 053-93-3181 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยตรวจฉุกเฉิน 053-93-6332 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
ห้องตรวจพิเศษนอกเวลาราชการ (เบอร์ 10) 053-93-5750 ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน
ห้องตรวจกุมาร (นอกเวลาราชการ) 053-93-5889 ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ
ห้องตรวจสงฆ์อาพาธ 053-93-5699 ชั้น 1 อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต
คลินิก 108  053-935-170 ,053-935-176
โรงพยาบาลสวนดอก (ไทยพาญิชย์เก่า)
ศูนย์จองห้องพิเศษ053-936-385 ,053-936-358 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
ธนาคารเลือด 053-935-624 ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , hic.med.cmu.ac.th

ตารางการให้บริการของห้องตรวจ

ห้องตรวจ
วันจันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
ห้องตรวจเบอร์ 101
(ศัลยกรม)
คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินอาหาร
(Surg GI) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมโรค
ตับ ถุงน้ำดีและทางเดิน
น้ำดี
(Surg HBP) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมหลัง
อุบัติเหตุเกิน 24 ชั่วโมง
(Surg Trauma) 8:00-16:00
- คลินิกศัลยกรรมโรค
ก้อนที่เต้านมและก้อน
ตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (Surg HNB)
8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมปอด
และก้อนในทรวงอก
(Surg Chest) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมหลอด
เลือดในช่องท้องและ
ส่วนปลาย (Surg
Vascular) 8:0016:00
- สลับเวรออกตรวจ รับ
เฉพาะโรคฉุกเฉินทาง
ศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ ไม่รับผู้ป่วย
นัดหรือผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
ห้องตรวจเบอร์ 1
(ศัลยกรรม)
โทร. 053-93-5735
ชั้น 3
- คลินิกศัลยกรรมทรวง
อก หัวใจและหลอดเลือด
(Surg CVT) 08.00-
12.00
น.
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก
(Surg Ped)
08.00-12.00 น.
- คลินิกศัลยกรรม
ตกแต่ง (Surg Plastic)
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก
(08.00-12.00น.)
- คลินิก FNA Clinic
(13.00-16.00น.)
- คลินิกศัลยกรรม
ตกแต่ง(Surg Plastic)
(08.00-12.00น.)
- คลินิกศัลยกรรมทรวง
อก หัวใจและหลอดเลือด
(Surg CVT)
08.00-12.00 น.
ห้องตรวจเบอร์ 2
(ศัลยกรรม)
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
(สำหรับผู้ป่วยนัด)
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
( 8:00-16:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางดินปัสสาวะ
( 8:00-16:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
ห้องตรวจเบอร์ 3
(สูตินรีเวชกรรม)
-คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
- คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช (8:00-16:00)
- คลินิกตรวจปากมดลูก
ด้วยกล้องคอลโปสโคป
(8:00-12:00)
- คลินิกตรวจโรคมะเร็ง
ทางระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรี
(13:00-16:00)
คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
- คลินิกทางนรีเวช
กรรม(8.00:16.00)
- คลินิกหลังผ่าตัดผ่าน
กล้อง(8:00-12:00)
(ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ
4 ของเดือน)
-คลินิกตรวจโรคมะเร็ง
ทางระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรี(13:00-
16:00)
-คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
ห้องตรวจเบอร์ 4
(สูตินรีเวชกรรม)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-16:00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-16:00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-16:00)
- ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงสูง
(13:00-16:00)
- ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงสูง (HIV+)
(13:00-16:00)
-คลินิกคัดกรอง กลุ่มอาการดาวน์
(13:00-16:00)
-คลินิกเตรียมก่อนสมรส
และก่อนมีบุตร
(13:00-16:00)
-ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12:00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์
(8:00-12.00)
--ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)-เจาะเลือด
สายสะดือทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- คลินิกคัดกรอง กลุ่ม
อาการดาวน์
(13:00-16:00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)-เจาะเลือด
สายสะดือทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
ห้องตรวจเบอร์ 5
(วางแผนครอบครัว)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วย
เก่า)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์ (Infertile
clinic)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วย
ใหม่ – ควรมา 08.00 น.
เนื่องจากมีการเข้ากลุ่ม)


อ้างอิง hic.med.cmu.ac.th


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำของประเทศไทย ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บน ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 รองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียง 1,400 เตียง มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ มีบุคลากรทั้งหมด 5,015 คน ให้การบริการหลัก 4 ประเภท ได้แก่

  1.  การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
  2. การบริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
  3. การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุแลฉุกเฉิน (ER)
  4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง, ศูนย์โรคหัวใจ , ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1, ศูนย์รักษาและวิจัยโรคมะเร็งภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care Process) ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน


โดยใช้แผนการรักษาเป็นสื่อกลางในการบรรลุผลการรักษาที่เป็นเลิศ และความพึงพอใจของผู้ป่วย นอกจากนี้มีการจัดตั้งทีมดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care Team : MCT) ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นัก สังคมสงเคราะห์ และเภสัชกร นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรสายวิชาชีพ มีอาจารย์แพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ที่มา web.med.cmu.ac.th


กิจกรรมในเชียงใหม่