อนุรัฐ สมุนไพร
  • แผนกแพทย์แผนปัจจุบัน 0 5393 4899
  • แผนกแพทย์แผนไทย 0 5393 4898
  • แผนกแพทย์แผนจีน 0 5393 4897

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเรือนไม้ไทยโบราณอยุกว่าร้อยปีจากคุณเลียม ตัณฑวิรุฬห์ บุตรสาวของคุณพระอนุรัฐนฤผดุง (ล้อม นมะหุต) และได้ทำการอนุรักษ์ ปรับปรุง ต่อเติมหลายเป็นอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์และจัดตั้งเป็น ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หรือ Center of Thai Traditional and Complementary Medicine (TTCM) แห่งเดียวของเชียงใหม่

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้การบริการแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาการบริการของศูนย์อยู่เสมอ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่