สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
    สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เป็นส่วนงานที่มีขึ้นเพื่อเสริมเครือข่ายหน่วยงานทางการทูต ที่ประกอบไปด้วย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล และหน่วยประสานงานอื่นๆ โดยสถานกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นจะมีกงสุลกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานแบบไม่ประจำโดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
    กงสุลกิตติมศักดิ์มีหน้าที่ในการตรวจตราสิทธิ ให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุดสำหรับชาวฟินแลนด์และชาวต่างชาติที่อาศัยอย่างถาวรในประเทศฟินแลนด์ ที่ต้องการความช่วยเหลือในท้องที่นั้นๆ นอกจากนี้เอกสารบางประเภทก็ยังสามารถยื่นขอได้ผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กงสุลกิตติมศักดิ์จะไม่รับยื่นขอทำหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือวีซ่าระยะยาว โดยเรื่องดังกล่าวต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
    กงสุลกิตติมศักดิ์ตลอดจนหน่วยงานทางการทูตอื่นๆ ล้วนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศฟินแลนด์และประเทศนั้นๆ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศฟินแลนด์ในระดับสากล นอกจากนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหาความร่วมมือทางธุรกิจแก่บริษัทของฟินแลนด์อีกด้วย

ที่มา finlandabroad.fiเทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่