ตลาดนัดต้นพยอม2 (เวียงพิงค์)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม