รับฝากที่จอดรถ (สนามบินเชียงใหม่)
อัตราค่าจอดรถยนต์ 4 ล้อ
ระยะเวลาการจอดรถ
ค่าบริการ
 8 นาทีแรก
ไม่คิดค่าบริการ
9 - 30 นาที
10 บาท
31 นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที
20 บาท
1 ชั่วโมง 31 นาที - 2 ชั่วโมง 30 นาที
30 บาท
2 ชั่วโมง 31 นาที - 3 ชั่วโมง 30 นาที
40 บาท
3 ชั่วโมง 31 นาที - 6 ชั่วโมง
100 บาท
6 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง
200 บาท


อัตราค่าจอดรถยนต์ 6 ล้อ

ระยะเวลาการจอดรถค่าบริการ
8 นาทีแรก
ไม่คิดค่าบริการ
9 - 30 นาที
50 บาท
31 นาที – 2 ชั่วโมง
100 บาท
2 ชั่วโมง 1 นาที - 3 ชั่วโมง
175บาท
3 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง
250 บาท
ที่มา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารจอดรถ (Update March.2024)
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่