*สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ส่วนแยกพรอมเมนาดา)* สามารถใช้บริการที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่*
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

***ตม.จว.เชียงใหม่ ได้ย้ายกลับไปให้บริการชาวต่างชาติ ณ ที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่ เลขที่ 71 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เนื่องจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ปิดการให้บริการตามคำสั่ง ผวจ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63***

REF ศูนย์บริการ ณ พรอมเมนาดา ย้ายกลับไปให้บริการชาวต่างชาติ ณ ที่ทำการ ตม.จว.เชียงใหม่ (chiangmaiimm.com)

สำนักงานบริการครบวงจร (ชั้น 2 ตึก A)

1 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการท่องเที่ยว
2 ขออยู่ต่อกรณี ใช้ชีวิตบั้นปลาย
3 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการทรักษาพยาบาล
4 ขออยู่ต่อกรณี การศึกษานอกระบบ
5 ขออยู่ต่อกรณี มูลนิธิ, อาสาสมัคร 1 ปี
6 การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
7 การขออนุญาติเดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรอีก

ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป

เหตุผลของการยื่นคำร้อง เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง
1.กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย, เพื่อรับการรักษาพยาบาล, การศึกษานอกระบบ, มูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 20 - 30 นาที
2.กรณีเพื่อการท่องเที่ยว เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 - 5 นาที
3.การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 นาที
4.การขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 15 นาที

เหตุผลการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประกอบด้วย

1 กรณีเพื่อการท่องเที่ยว
2 กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
3 กรณีเพื่อการทรักษาพยาบาล
4 กรณีการศึกษานอกระบบ
5 กรณีมูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี
6 กรณีการขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
7 กรณีการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน
8 กรณีการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
9 กรณีการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัย กรณีเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง
ที่มา ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
• กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ
• กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
    • กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
    • กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
    • กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
    • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
    • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
    • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
        - ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท
        - บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท
    • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)
• กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(Endosement)
• ฉบับละ 1,900.- บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี  i (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)
• ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท
• ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท

การตรวจลงตรา

• ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
• ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท
• ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
     - ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท
     - ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท
     - ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
         ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราช

อาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ
• ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท
• ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
  (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)
     - ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท
     - ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 22
• (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
• ครั้งละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36
• (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
  • คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท
  • คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท


คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
• คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ
• คนละ 800 บาท


หมายเหตุ
- กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
- ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
- วันที่ 27 มิถุนายน 2546
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546

ที่มา(10MAR2020) chiangmaiimm.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่