ไอจีเนียส (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
 • ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 094-536-2242
  • จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 10:00-19:30
 • https://www.facebook.com/igeniuschiangmai/...
 • ไอจีเนียส (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
 • #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8079117, 99.0181874   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ ไอจีเนียส

  เกิดข้ึนจากการรวมตัวของผู้บริหารที่มีแนวคิดตรงกัน ในการท่ีอยากจะพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานสากลเป็นส่วนหน่ึงใน การที่จะช่วยพัฒนามนุษย์อัน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยนำพาประเทศชาติไปสู่ความสาเร็จ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศท่ัวโลกได้อย่างทัดเทียมกัน สถาบันฯ ทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบบุฟเฟต์ ไม่จากัดชัวโมงเรียน จำลองบรรยากาศเสมือนผู้เรียนกาลังพัฒนาภาษาในต่างประเทศ และยังเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษทุกทักษะ Speaking, Listening, Reading, Writing, Vocabulary and Grammar ตั้งแต่ระดับต้นถึงสูงสุด ทุกคลาสเรียนเป็นการสอนสดท้ังหมด และมีห้อง Lab ให้นักเรียน เรียนทบทวนไม่จากัดชัวโมง และ เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับองค์กร จัดรูปแบบการอบรมทั้งในและนอกสถานท่ี

  ที่มา About Us (i-genius.co.th)


กิจกรรม