ธนาคาร ไอซีบีซี(ไทย) สาขาเชียงใหม่ ICBC


ธนาคารจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2516 ต่อมาปี 2521 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548

21 เมษายน 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 97.24 ของจำหน่ายหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคาร และได้เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC นับแต่นั้นมา ธนาคารได้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน ICBC ถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 97.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทยและจีน การที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC จะทำให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมทั้งมีเครือข่ายในต่างประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก โดย ณ กลางปี 2562 กลุ่ม ICBC มีสาขา และจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 15,973 แห่ง และมีสำนักงานสาขาในต่างประเทศจำนวน 428 แห่ง ครอบคลุม 47 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Banks) จำนวน 1,496 แห่ง ใน 145 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)จำกัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง

นอกจากนี้ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวในระดับสูงสุด AAA(tha) 8 ปีต่อเนื่องกันจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินชั้นนำของโลก ซึ่งย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร

ที่มา icbcthai.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่