เทศบาลตำบลเวียงพร้าว


 สภาพทั่วไปและอาณาเขตที่ตั้ง

               เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงพร้าว เป็นเทศบาลตำบล เวียงพร้าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เข้ากับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 15 กันยายน 2547 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทำให้มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ประมาณ 12.3 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

              ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ร่องโจ้ เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย บริเวณพิกัด NB 214440 ไปทางทิศตะวันออกตาม ลำเหมืองเข้านา อ้อมป่าช้าหมู่ที่ 6 ตำบลเวียง บริเวณพิกัด NB 220436 จดถนนไปวัดพระธาตุกลางใจเมือง ถึงทางแยกไปวัดสันปงข้ามถนนไปหมู่ที่ 10 ตำบลป่าไหน่ แยกไปตามลำเหมืองจดถนนป่าไหน่ - แม่กอย ข้ามถนนไปตามลำเหมืองเข้านาจดฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร

              ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลป่าตุ้ม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำแม่กอย ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถึงแยกลำเหมืองแม่ธาตุไปทางทิศใต้จดถนนเข้าบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้มไปตาม ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านถนนสายพร้าว – เวียงป่าเป้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 ) หลักกิโลเมตร ที่ 1.5 ตามลำเหมืองสาธารณะ ( เหมืองร่องแกง) ไปบรรจบถนนสาย พร้าว – สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ป ไปตามถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ไปตามถนน สายพร้าว - สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ถึงปากทางเข้าบ้านป่าตุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตุ้ม บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 2 -3 ไปตามถนนบ้านป่าตุ้ม ถึง ทางแยกบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศเหนือ ไปตามถนนสหกรณ์หลังโรงบ่มใบยาถึงทางแยกไปตามถนนสาธารณะจดทางสาธารณะเข้าบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด NB 215389 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร

              ทิศใต้ ติดต่อตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเข้าบ้าน สหกรณ์แปลงที่ 2 ด้านทิศใต้บริเวณพิกัด NB 215389 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนเข้าบ้านสหกรณ์ด้านทิศใต้ ไปบรรจบถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ถึง 3 ไปตามทางสาธารณะเข้าสู่สุสานบ้านหม้อ ถึงลำเหมืองเข้านาสิ้นสุดที่ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 รวมระยะทางทิศใต้ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

              ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจาก ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำแม่งัดจดป่าช้าบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ไปตามถนนสายพร้าว - ปิงโค้ง ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150) ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่โก๋นบริเวณร่องโจ้บริเวณพิกัด NB 214440 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

ที่มา wiangphrao.go.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่