โรงเรียนวชิลาลัย
 • 202 หมู่ 7 ถนนถนนชนบท 4091 ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอ สารภี เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
 • 053-423-536
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.vachiralai.ac.th/...
 • โรงเรียนวชิลาลัย
 • #โรงเรียน #มัธยมศึกษาตอนต้น #ประถมศึกษา #อนุบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7078306, 99.0265930   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติโรงเรียนวชิราลัย

            ปี  พ.ศ. 2542  นายคนอง   ตนเล็ก  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวรานีกูล พิจารณาเห็นว่า จำนวนนักเรียนในโรงเรียนวรานีกูล  มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นที่ไว้วางใจ ของผู้ปกครอง จึงเกิดแนวคิดที่จะขยายโรงเรียน  โดยได้มอบหมายให้นางราตรี ตนเล็ก ผู้จัดการโรงเรียนวรานีกูล ไปติดต่อขยายพื้นที่โดยขอซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ 7   ตำบลหนองผึ้ง   อำเภอสารภี  ขนาดพื้นที่จำนวน 3  ไร่ เป็นเงิน  3,600,000 บาท  เพิ่มเติมจากที่ดินของตน

            ปี  พ.ศ. 2543 หลังจากที่มีการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว นายคนอง  ตนเล็ก

  ได้ศึกษาข้อมูลโครงการ     ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ออกแบบแผนผังการจัดสร้างโรงเรียนวชิราลัย (Master Plan)  ประกอบด้วย อาคารเรียน

  อาคารอำนวยการ โรงอาหาร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดย

            1.1    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้อนุญาตให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนตามที่เสนอ

            1.2    จังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้โรงเรียนใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนตามที่ได้รับ อนุมัติ

  2. จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาเอกชนตามโครงการเงินกู้ของ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และธนาคารออมสิน

            ในปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระรูปหล่อครูบาเจ้า-ศรีวิชัย  ในอาคารอำนวยการ  ประกอบด้วย ห้องครูใหญ่  ห้องธุรการ  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์แลป  และ ห้องเอนกประสงค์  ต่อมาในปลายปี  2544  ได้รับการอนุมัติโครงการสนับสนุนเงินกู้  จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน และธนาคารออมสิน  ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  18  ห้องเรียน  เป็นเงิน  7,000,000  บาท

            ในปี  พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้ปรับปรุงสถานที่จัดตกแต่งบริเวณทั้งภายใน ภายนอก รับสมัครบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรมาโดยต่อเนื่อง โดยเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2545  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  ชั้นละ  3  ห้อง  โดยมีนางราตรี  ตนเล็ก  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายคนอง   ตนเล็ก  เป็นผู้จัดการ  และ   นางหทัยกาญจน์  เปรมใจสุข  เป็นครูใหญ่

            ปีการศึกษา 2545  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 110 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 99 คน  รวมนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย  ในปีการศึกษา 2545  ทั้งสิ้นจำนวน 209 คน  และมีครูจำนวน 13 คน

            ปีการศึกษา  2547 โรงเรียนได้ทำการขยายอาคารเรียน ได้สร้างอาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียนขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยมีนายอินทร์ศวร  พุทธปวน เป็นผู้อำนวยการ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 287 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 321 คน  รวมนักเรียนโรงเรียนวชิราลัยในปีการศึกษา 2547 ทั้งสิ้นจำนวน 608 คน และมีครูจำนวน 37 คน

            ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนพิจารณาเห็นว่า  นักเรียนมีปริมาณมากขึ้น จำเป็นต้องขยายพื้นที่  จึงขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมและจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อขยายชั้นเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

            ปีการศึกษา 2549  มีจำนวนนักเรียนประถมศึกษาจำนวน 334  คน มัธยมศึกษา จำนวน 398 คน รวม 732 คน ครู 49 คน

            ปีการศึกษา 2550  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 351 คน และระดับชั้น มัธยมศึกษา จำนวน 448  คน รวมนักเรียนในโรงเรียนวชิราลัยในปีการศึกษา 2550   ทั้งสิ้นจำนวน 793  คน และมีครูจำนวน  53  คน

            ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  221  คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา  จำนวน   491  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 712  คน คณะครูจำนวน  52 คน

            ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้มีนโยบายย้ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 5 จาก  โรงเรียนวรานีกูลมาเรียนที่โรงเรียนวชิราลัยเพราะจะได้บริหารอย่างมีคุณภาพ  มีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา  จำนวน  314  คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา  จำนวน   503  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 817  คน คณะครูจำนวน  63 คน

             ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  310  คน และระดับชั้น มัธยมศึกษา  จำนวน   524  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 834  คน คณะครูจำนวน 69 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน   2553 )

            ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  302  คน และระดับชั้น มัธยมศึกษา  จำนวน   528  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 830  คน คณะครูจำนวน 72 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม   2554 )

            ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  310  คน และระดับชั้น มัธยมศึกษา  จำนวน  507  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 817 คน คณะครูจำนวน 67 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม   2555 )

  ที่มา vachiralai.ac.th


กิจกรรม