โรงเรียนนภาเชียงใหม่
 • 234 หมู่ 6 ถนนสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 0-5311-0935
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.napa.ac.th/kindergarten/...
 • #อนุบาล #หลักสูตรระดับปฐมวัย #หลักสูตรระดับประถมศึกษา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8494642, 98.9898964   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงเรียนนภาเชียงใหม่ แผนกอนุบาล

  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเรียนรู้ผ่านการเล่นของโรงเรียน ซึ่งใช้หลักการจัดการศึกษาแนวใหม่ โดยเป็นการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดนผ่านธรรมชาติของเด็ก คือ การเล่นการเล่นของเด็กเป็นกลยุทธ์ที่ทางโรงเรียนใช้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและไม่บังคับเด็กในการเรียนเกินไป

  เปิดโอกาสให้พัฒนาตามธรรมชาติบนพื้นฐานการจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรระดับปฐมวัย

  หลักสูตรระดับปฐมวัย – หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 English Program by Native Speakers ภาษาอังกฤษ 60% และ ภาษาไทย 40%

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดนตรี / นาฏศิลป์ – รำไทย / ว่ายน้ำ / คอมพิวเตอร์/ เทควันโด / วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กใช้นวัตกรรมการสอนแบบ Project Approach / Learn Through Play (เรียนรู้ผ่านการเล่น)

  หลักสูตรระดับประถมศึกษา

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) English Program by Foreign Teachers ภาษาอังกฤษ 70% และภาษาไทย 30%

  รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มี ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สุขศึกษา / พลศึกษา / สังคมศึกษา / ศิลปะ / การงานพื้นฐานอาชีพ / Club / STEM ภาษาจีนเน้นการดูแลเป็นรายบุคคล (No Student Left Behind)

  ที่มา napa.ac.thกิจกรรม