สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์
 • 240 หมู่ที่ ถนน- ตำบลดอนแก้ว  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
 • 053-121700 ,053-121585 ,053-121905
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-15:30
 • http://nakornping.org/...
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์
 • #สมาคมฌาปนกิจ #สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8562941, 98.9697467   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่         

   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ เดิมเป็น “ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครพิงค์” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2533 ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ มีสมาชิกขณะที่ก่อตั้งจำนวน 1,500 คน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2542 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 5,200 คน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเป็น“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2542 โดยคุณหมอสุนีย์ สมคิด ได้นำเงินจากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครพิงค์ มาร่วมสมทบทุนในการก่องตั้งสมาคมฯ จำนวน 122,041 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และได้ย้ายสำนักงานสมาคมฯมาอยู่ที่วัดโสภณาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม โดยมี นายบุญศรี  ดุมคง เป็นประธานสมาคมฯคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547ได้ขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านจำนวน 2 หลังซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 296 หมู่ที่ 3บ้านศาลา จากคุณวสันต์ – คุณพรสวาท จุลเกต มีเนื้อที่ 89 ตารางวา ประกอบด้วยบ้านไม้ชั้นเดียว 1 หลัง และบ้านปูนชั้นเดียว 1 หลัง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2552 ก็ได้รับงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดทุดโทรม เป็นจำนวนเงิน 2,268,825 บาท(สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และใช้เป็นที่ทำการมาจนกระทั่งปี 2556 สมาคมฯมีเงินหมุนเวียนทั้งหมด ในขณะนั้น จำนวน 112,159,372 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ทางที่ประชุมใหญ่จึงได้อนุมัติเพื่อจัดซื้อที่ดิน มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ตั้งอยู่บ้านป่าแงะหมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 15,000,000 บาท(สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เนื่องจากหลังเดิมมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอกับการบริการให้กับสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ทำการ และชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน

  ที่มา nakornping.org


กิจกรรม